Soul Ridge Taboo Carbon

​Soul Ridge Taboo Destiny

Soul Ridge Taboo Cindy

Soul Ridge Taboo Yuma

Yarrow

Double Diamond Duc Zorro

Soul Ridge Taboo Yasmin

Soul Ridge Taboo Amadeous

Taboo's Foals

Soul Ridge Taboo Cindy

Soul Ridge Taboo Zephyr 

Soul Ridge Taboo Zephyr

Soul Ridge Xpression D'Zire.

Soul Ridge Taboo Amika

Soul Ridge Taboo Ziva

Soul Ridge Taboo Cindy